သုည (000) သုံးဆ ခေါ်ဆိုခြင်း (Calling triple zero – Burmese)

သုည (၀၀၀) သုံးဆ ခေါ်ဆိုမှုအတွက် မြန်မာအရင်းအမြစ်များ (Burmese resources for making a triple zero call).

Triple Zero Victoria သည္ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္၌ွ သုညသံုးလံုး (000) ဖုန္းေခၚျခင္းမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲၿပီး ၂၄ နာရီလံုး အေရးေပၚဖုန္းေခၚျခင္းမ်ားကို လက္ခံကာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ မီးသတ္ႏွင့္ လူနာတင္ယာဥ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေစလႊတ္ေပးပါသည္။

Triple Zero Victoria သည္ မိုးသက္မုန္တိုင္းက်ေရာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရႀကီးေရလွ်ံျခင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အသက္ေဘး မစိုးရိမ္ရေသာ အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားအတြက္လည္း ဖုန္းနံပါတ္  132 500 မွတဆင့္ ဖုန္းေခၚျခင္းမ်ားကို လက္ခံကာ ကယ္ဆည္ေရးေစလႊတ္ေပးပါသည္။

အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ အၿမဲတမ္း ဖုန္း သုညသံုးလံုးကို ေခၚပါ။ အေရးေပၚအေျခအေနဆိုသည္မွာ ျပင္းထန္ၿပီး  ေမွ်ာ္လင့္မထားသည့္   မ်ားေသာအားျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္႐ွိေသာ အေျခအေနျဖစ္သည္၊ ၎ကို ခ်က္ခ်င္း အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္သည္။  ယင္းတို႔တြင္ အသက္၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အေဆာက္အအံုပစၥည္းတို႔အတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္႐ွိျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။

အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ဖုန္းသုညသံုးလံုးကိုေခၚသည့္အခါ သင့္အေနျဖင့့္္ စကားျပန္တစ္ဦးကိုလည္း ေတာင္းႏိုင္ပါသည္။

အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ဖုန္းသုညသံုးလံုးကို  မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဆက္ရမည္ႏွင့္ မည္သည္တို႔ကို ႀကိဳတင္  ေမွ်ာ္လင့္ထားရမည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပိုမိုသိရွိလိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေအာက္တြင္ ၾကည့္ပါ။

အကယ္၍သင္သည္ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို နားမလည္ပါက မိသားစုဝင္၊ မိတ္ေဆြ သို႔မဟုတ္ အိမ္နီးခ်င္းကို အကူအညီေတာင္းပါ။

Triple Zero process (Burmese)
PDF 585.63 KB
(opens in a new window)
Things to remember (Burmese)
PDF 146.7 KB
(opens in a new window)
 

Updated